ࡱ> UT g2ɀ\pacern thippayamonton Ba==x[,!8X@"1޷Arial1޷Arial1޷Arial1޷Arial1޷Arial1޷Arial1h8Tahoma1,8Tahoma18Tahoma18Tahoma1Tahoma1Tahoma1<Tahoma1>Tahoma1?Tahoma14Tahoma14Tahoma1 Tahoma1 Tahoma1Tahoma1Tahoma1 Tahoma1Tahoma1& Angsana New1& Angsana New1&h Angsana New1& Angsana New1& Angsana New1& Angsana New1& Angsana New1& Angsana New1&, Angsana New1&, Angsana New1* TH SarabunPSK1* TH SarabunPSK+"?"#,##0;\-"?"#,##05"?"#,##0;[Red]\-"?"#,##07"?"#,##0.00;\-"?"#,##0.00A"?"#,##0.00;[Red]\-"?"#,##0.00e*0_-"?"* #,##0_-;\-"?"* #,##0_-;_-"?"* "-"_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-u,8_-"?"* #,##0.00_-;\-"?"* #,##0.00_-;_-"?"* "-"??_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-7?t"?"#,##0_);\(t"?"#,##0\)A@t"?"#,##0_);[Red]\(t"?"#,##0\)CAt"?"#,##0.00_);\(t"?"#,##0.00\)MB$t"?"#,##0.00_);[Red]\(t"?"#,##0.00\)                                   ff + ) , *   P P    `      a>  (@@ (@ "8@ #8 @  8@ "8 "8 (@ ( !8 !8 !8@ ( ( !8@ !8@ !8@ !8@ "8@ @ (@  (@ @ (@  (@  (@ 7 (@ ( ( ( (@ (@ (@ (@ 7 !8@@ !8@ !8 @ !8@ @ !8@@ !8 @ 8@ 8 !8@ 8 !8@ !8 !8 "8@ "8@ !8 "8@ 7 8@ 8 !8 ! ( ||tA}A} ;[Reef#,##}A} ;[Reef#,##}A} ;[Reef#,##}A} ;[Reef#,##}A} ;[Reef#,##}A} ;[Reef #,##}A} ;[ReL#,##}A} ;[ReL#,##}A} ;[ReL#,##}A} ;[ReL#,##}A} ;[ReL#,##}A} ;[ReL #,##}A} ;[Re23#,##}A} ;[Re23#,##}A} ;[Re23#,##}A} ;[Re23#,##}A} ;[Re23#,##}A}! ;[Re23 #,##}}) };[Re#,##_-"???_- }-}= ;[Re}-}/ ;[Re}-}; ;[Re}}* ;[Re#,##???_-"??????_- ??? ???}A}6 };[Re#,##}A}0 a;[Re#,##}}5 ??v;[Re̙#,##_-"???_- }A}7 e;[Re#,##}U}< ;[Re#,##_-"?}A}( ;[Re#,##}A}" ;[Re#,##}A}# ;[Re#,##}A}$ ;[Re#,##}A}% ;[Re#,##}A}& ;[Re#,##}A}' ;[Re #,##}}9 ???;[Re#,##???_-"??????_- ??? ???}x}8;[Re#,???_- ????? ???}A}1 ;[Re#,}A}2 ;[Re?#,}A}3 ;[Re23#,}-}4 ;[Re 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L渷 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ږ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23כ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%"Normal 8Noteb Note  9OutputwOutput ???%????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalMTotal %OO= Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`^TSheet1ISheet2لSheet3B"ZRX3 A@@  >8@-*2#2#AI H-! F - - - 0012!#2"2#15I%31#2"2#5H 3#83'+H'"!*2@+85H 3#8 (2!* 2@7I-I)#4@'3A+H5H 3#8"--22#*25H !+2'4"2%1"0@"2 I2@I2(2"/2/2*2')......................................................................................................3A+H....................................................................................Y+!2"@%B#(1L ( 2"C)..................................................................$ D!H*2!2#3@42# H-!A !DIf % 7H-..................................................................................9I3@42#f % 7H-..................................................................................9I'8!2d (............................................................................................)w .....................................................................................................................2#!-+!2"9I3@42#b% 7H-..........................................................+1'+I22*22#9B A%03#8#1)2+***#2"2#2#C I '1*8 -8#LC2#3@42# #2 d***** B#*H@-*2#AI H-!5H--22#*25HB"#@7H-%#1@-*2#A%03@42#B"@#HH'H-D*****i% 7H-..........................................................................9IAI H-! / 9IC I-22#e% 7H-.................................................................9IAI H-! / 9IAI3@42#P (..........................................................................)W (.................................................................................)[+!2"@%B#(1L (!7-7-)...................................................................? 2#0B#(1L (2"'4 L (#5'3 B# 08-9552-9059)e *2@+8 / I-@*-A0........................................................................... 3+'15H@I23@42# '15H............... @7-.................................... .(. ....................... @'%2..........................................................E 2#0DI2 2"--22# (2"'4 L (#5'3 B# 08-9552-9059)i'15H.............. @7-............................................ .(. .............................i'15H............... @7-........................................... .(. ............................. 3+'15HI-2#C+IA%I'@*#G '15H............... @7-.................................... .(. ....................... @'%2..........................................................T %31 #2"2# 3' +H'"e'15H.............. @7-........................................ .(. .............................G 2 H-!3#8-22#,#8 1L (2"'5#'1L !05 B# 08-6916-5347) '15H.............. @7-.................................... .(. ............................< 2#0#02 (2"@-#4#L *8"- B# 08-5523-7510)= 2#0#1-22( (2"'5#'1L !05 B# 08-6916-5347)Q (.............2"'4'1*......*20(8 $)L.............) B#. (08-1030-5466) *H'5H 1 (*3+#19IAI H-!) @#5" 9I-3'"2#--22#*25H *11..........................................................................................................!5'2!#0*L-C+I--22#*25H 3@42# H-!A ! #1#8 AID 2# 3#8 -'1*8-8#L #8 1L #0--22#A%02-7HF ( 7H--22#)..........................................................................................+!2"@%+I-.................................0? +!2"@+8 ***#5D!H-"9H028 A+I-D'I5H .# .D'IGDI - *H'5H 2 (*3+#1@I2+I25H / 9I4142) [ 2#3@42#AIDA%I'@*#G '15H.........................................................6 3@42#A%I'@*#G (D!HC I'1*8 -8#L)I 3@42#D!HA%I'@*#G *(D!HC I'1*8 -8#L A%0C+I#2"22#C I) H *H'5H 3 (*3+#19IAI H-! / 9IAI3@42# +#7- 9IC I-22#*25H) 3 @I2+I25H3@42#A%I'@*#G*!9#L ./ @I2+I25H3@42# D!HA%I'@*#G . *H'5H 4 (+1'+I22*22#9B A%03#8#1)2) m -7HF...............................<............................................................... kB 2#0DI2 2"C-22# (2"!24"L 3#1* B# 09-0947-6459):2 394_= CJIOccB g2ɀ .2^dfj dMbP?_*+%h&M&d2?'M&d2?()M\\up-suwaphen.up.local\Canon i ߁ 4dA4terBJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXH21'-"H25H 1' d VT$m VT$m*B Rt \\up-suwaphen.up.local\Canon i ߁ 4dA4s9ݡ" dx? @ @@ AC D DDDE FGG H% HI J)KGGGL M*GGGGL N HHHHI N+HHHHI O,HHHHI PGGGGL Q Q Q Q Q Q RSRSSS TUTUUV TWXYZU [[T[U[UV[VUUUUUUU[\\\\]^ _````a b!bbbbb c- ``a cdFGGL e$f N HHI e7f N HHI ef N HHI e&f N HHI e'f c. ``a ef g/ HHI NI e0 hhf N(I e1 hhf i j e hhf gk N HHI b"b NHHIllDl8*,""""""T""6*6666666666 Y@!w"Y@#w$Y@%w&Y@'Y@(w)w*h@+h@,h@- N HHImm !N !HHImm "N"HHImm #N#HHImm $i$nnjmm %c2%``amm &e3&hhfoo 'e4 'hhf 'c5'a (N (HHI (e(f )N )HHI )p6)q *N *HHI *N*I +N +HHI +N(+I ,i# ,nnj ,i,j -r-rrrss l"""""""666666 Wl( B G rïpGLYA@?Rectangle 1"ÀPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK! Tdrs/shapexml.xmlWn7? < Rn9@p$rJRE-[ 7)9$GFt{tpUI 2=L(*ׅPӌ<;RbSZ񌮹Gv*LT>ӆ)2:sN;x졮Ԧbf) [x%;$tlm8+s8j(vK}ʥ|\ĥ*Jcb8yY{G;_J^ܮ4@{靃Qwgzt{_ IĞ?[FgWN u9Qq}a -. Kz}J K;KmTWŎ _t/A3%"80͘-'7@l4b4]CvtYUF]d#ɡǾXWw$Dc;kcW\9 e#[<څwgř>f:9,Yxhk?늙y}fNLn*OϧJ6.* {+ luaXDη{ݤΦOY_©ڜA5M<3Dva^n0 6ӏG߫a%7D*Øeh_"Ȏ e Uܾ#XMn/ĭA@rQJ |r)jJΙsfb@`|@aʨd^1G!n cġL] z^dra,C&6 ^ʾB쀩E2@R%.`nc/ E%B=DgTan:XqY!rQJIЅ"n]tb._G qÐǍ}Vﵯ75_RRh,ǿ=Wb?FnΉ#};Ëj%W1so+= kqΎPK!gg drs/downrev.xmlTP]k0}? 6vh3 AQCtOɹd:k&GvtPt;N>Ɣ(Y ΊHwk8n` ic3a,rވF,IF̈J4VA m=<\F/Wy?p_)ƫXUϟ[JdCJ\s0۲r+ kJJӗaĿ;|eQken_/PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-! T)drs/shapexml.xmlPK-!gg (drs/downrev.xmlPKu]G` (< '15H#1.......................................... @%5H#1........................................ @'%2#1.........................................<("F#z## H NA@?Rectangle 2}H]H` I NA@?Rectangle 3}H]I` J NA@?Rectangle 4}H]J` K NA@?Rectangle 5}&C&]K` L NA@?Rectangle 6}'C']L` M NA@?Rectangle 7Km]M` N NA@?Rectangle 8Hm]N` O NA@?Rectangle 9Hm]O` P PA@?Rectangle 10Hm]P` Q PA@?Rectangle 11Hm]Q` R PA@?Rectangle 12Hm]R`B S@ F@?Line 14 ']S`B T F@?Line 16=C&]T`B U F@?Line 17 ']U` V PA@?Rectangle 18(Hm(]V` W PA@?Rectangle 19)Hm)]W`>@:))** ,,%%&&''((!!""##$$$$%% !!**++,,++&&''((""##7ggD g2ɀ [ dMbP?_*+%&?'?(?)?"??&U>@7ggD g2ɀ  dMbP?_*+%&?'?(?)?"??&U>@7ggD Oh+'0HPd j weerawat.mabodin thippayamontonMicrosoft Excel@3@ >@ 3՜.+,0 PXd lt| jNU Sheet1Sheet2Sheet3 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCEFGHIJKMNOPQRSRoot Entry F@w4WorkbookiSummaryInformation(DDocumentSummaryInformation8L